Cântarea 1.

Irmos:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat lui Moise în Marea Roşie, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai înainte văzând, Stăpână, că sfârşitul vieţii mele soseşte, strig: tu îmi dă mie curăţire de greşeli,

Mireasă a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

La noianul bunătăţii tale am alergat, strigând: Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Bună, izbăveşte-mă de toată munca.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu veselie, cântarea Arhanghelului Gavriil cânt ţie, Curată: Bucură-te, Nădejdea tuturor; Bucură-te, Preaneîntinată Mireasă a lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stăpână, primeşte-ne pe noi cei ce alergăm la tine cu credinţă şi ne dăruieşte izbăvire de ispite şi de primejdii.

Cântarea a 3-a.

Irmos: Întăritu-s-a, prin credinţă Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă, cântând: Sfânt eşti Doamne şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut Pâinea Cea Cerească, Care hrăneşte inimile tuturor credincioşilor, satură sufletul meu cel flămând şi ticălos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omorât fiind, Fecioară, cu lucrările sufletului acum petrec nelucrător, ca un mort fără de suflare; ci înviază-mă, Ceea ce ai născut Viaţa Cea Ipostatică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Inima mea cea întinată şi mintea mea ce înnoroită, tu, ca o Curată Mireasă şi Neîntinată Fecioară, curăţeşte-o, Stăpână, ca o Maică a Împăratului a toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Haină întinată şi înnegrită purtând, din Dumnezeiasca Cămară voi fi aruncat; pentru aceea, Stăpână, luminează-mi haina şi mă miluieşte.

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am înspăimântat, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelegând noianul cel nemărginit şi înfricoşat al răutăţilor mele, mă întunec la minte şi mă cutremur ca să nu mă acopere pe mine valul pieirii; ci, fii mie Ocârmuitoare, Născătoare de Dumnezeu şi mă miluieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De păcatele cele nenumărate tras fiind şi împovărat cu mulţime nemăsurată şi sarcini grele de răutăţi, te rog pe tine, Născătoare de Dumnezeu, dintru acestea să mă uşurezi şi să mă miluieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hristoase, cum voi sta înaintea Înfricoşatului Scaun? Ce răspuns voi da pentru cele ce de voie am greşit? Ci, pentru Născătoarea de Dumnezeu, în dar mă miluieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din nesimţirea cea desăvârşită şi din orbirea cea multă, nu pot să cuget la ziua judecăţii şi să mă plâng pe mine însumi mai înainte de sfârşit; Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi.

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Doamne Dumnezeul meu, de noapte mânecând, mă rog Ţie: dă-mi iertare greşelilor mele şi către lumina Poruncilor Tale îndreaptă căile mele, rogu-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De pornirea patimilor târându-mă, Stăpână, întru adâncul păcatelor şi în străfundul relelor afundându-mă, din dedesubturi îmi întind mâinile către cer, strigând cu plângere şi cu suspinuri şi cu tânguiri şi cu lacrimi: izbăveşte din adâncul apelor pe robul tău, Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stăpână, Fiul tău şi Dumnezeu, omorând moartea cu moarte, te-a arătat pe tine lumii Izvor de nemurire. Deci, înviază mintea mea cea omorâtă şi izbăveşte-o de moartea cea sufletească, că tu ai născut Viaţa celor vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

La Înfricoşatul Tău Divan, Hristoase, când mii cu adevărat şi zeci de mii, mulţi vor sta Ţie înainte, cu sfială şi cu groază, Cel Ce vei judeca pământul, atunci să nu mă ruşinezi pe mine cel ruşinat, ca, mântuindu-mă, pentru Născătoarea de Dumnezeu, să Te slăvesc pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Curată, mă înfricoşez şi mă cutremur când iau în minte ziua venirii lui Hristos, întru care din cer va veni să judece pe oameni, osândit fiind mai înainte de judecată; pentru aceasta alerg la sprijinul tău cel fierbinte.

Cântarea a 6-a.

Irmos:

Dintru adânc ai scos pe Proorocul Tău Iona, Doamne; şi pe mine cel ce strig, dintru adâncul nemăsuratelor mele greşeli scoate-mă, Milostive, ca un Iubitor de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăveşte-mă, Fecioară, de dulceţile cele vătămătoare de suflet şi mă slobozeşte de poftele patimilor şi mă întăreşte să poftesc fără saţiu Bunătăţile Cele Stătătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte-mi mie, Fecioară, plâns făcător de bucurie; umilinţă, uşa mângâierii; întristare, tu Maica Bucuriei; necaz măsurător, dătător de veselie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Precum a-i mântuit pe Proorocul Iona din chitul mării, mântuieşte şi ticălosul meu suflet din chitul cel stricător de suflet, cu rugăciunile Aceleia ce Preacurat Te-a născut pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dă-mi, Stăpână, răbdarea lui Lazăr, suspinul cel înfocat al vameşului, lacrimile desfrânatei şi mărturisirea cea fierbinte a lui Manase.

Cântarea a 7-a.

Irmos:

Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bogatul cel nebun, care s-a aruncat în focul gheenei şi acum este lipsit de un deget udat şi de o picătură de apă curgătoare, să te înţelepţească pe tine suflete şi cazi la Maica lui Dumnezeu, ca să nu pătimeşti şi tu cele asemenea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Judecătorul celor vii şi al celor morţi, în ziua judecăţii să mă arăţi pe mine neosândit şi să mă aşezi de-a dreapta Judecătorului, ca să aud şi eu Glasul Cel Dumnezeiesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suferinţa Ta cea nemăsurată şi nemărginita îndelunga răbdare şi bogăţia bunătăţii, defăimându-le eu nepriceputul, strig Ţie, Cuvinte: cu rugăciunile Aceleia ce Te-a născut, mântuieşte-mă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prin Legile cele de Maică, având către Dumnezeu îndrăzneală nemărginită, cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, pe cei ce nădăjduiesc întru tine, miluieşte-i de primejdii şi în ziua Judecăţii de toată munca izbăveşte-i.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Slavei…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu ochii minţii văzând pe Fiul tău şezând ca un Judecător pe Scaun Preaînfricoşat şi Preaînalt şi Preaînălţat, suspin şi mă tânguiesc şi pe tine, Fecioară, te chem în ajutor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată inima să înflorească ca un crin, că Maica lui Dumnezeu şi Fecioara stă de faţă la cei ce cântă în Dumnezeiasca ei Biserică şi ne dă nouă dezlegare bolilor şi iertare greşelilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Multe lăcaşuri şi corturi ale celor ce se mântuiesc sunt în casa Părintelui Tău, Celui fără de început, precum ai zis Preabunule Mântuitorule. Pentru aceea arată-mă moştenitor al unuia dintre dânsele, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce te-ai făcut Biserică cu totul Luminoasă a lui Dumnezeu, arată-i lăcaşuri ale Duhului pe robii tăi, Curată, care se adună în Sfântă Biserica ta şi te preamăresc pe tine întru toţi vecii.

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Slavei, Cel Unul fără de început, pe Care Îl binecuvintează Puterile Cerurilor şi se cutremură Cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii

Cântarea a 9-a.

Irmos:

Prealăudată, cea mai Înaltă decât cerurile, care fără de sămânţă ai zămislit pe Cuvântul Cel fără de început şi ai născut oamenilor pe Dumnezeu Întrupat; pentru aceasta pe tine toţi credincioşii pururea te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să tacă adică bârfirea ritorilor, iar trâmbiţele Dumnezeieştilor Apostoli să strige şi cu glasuri luminate să te laude, Fecioară şi să te vestească cu adevărat de Dumnezeu Născătoare. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Ceea ce eşti Cămară a Dumnezeului Celui Viu, învredniceşte-mă Cămării celei Tainice şi Cereşti, ca să văd Frumuseţea Mirelui Hristos şi ca de-a pururea neîncetat să te măresc pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte-mă, Mântuitorule, de durerea cea din iad, pentru Ceea ce Te-a născut pe Tine şi de întunericul cel mai din afară şi de iadul cel amar şi de toată cealaltă muncă, ca împreună cu cei fără de trupuri să Te slăvesc pe Tine.

Sursa: Doxologia

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dezbracă-mă, Fecioară, de hainele cele de piele ale omorârii, întru care m-a îmbrăcat pe mine zavistia şi îmbracă-mă cu veşmântul cel luminat al nemuririi, ca de-a pururea cu dragoste să te măresc pe tine.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 7-lea.

Pe Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a răstignit pentru noi şi a surpat stăpânirea morţii, roagă-L neîncetat, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să mântuiască sufletele noastre.